Bingöl Sosyal Güvenlik İl Müdürü Muzaffer Çakar, 2022 yılı bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri hakkında yazılı açıklama yaptı.

Çakar; “Kurumumuzca her yıl çeşitli dönemlerde belirlenen sektörlerdeki işyerleri, sendikalar, ilgili diğer STK’lar, basın-yayın kuruluşları rehberlik amacıyla ziyaret edilmekte veya bu gruplar aracılığıyla kamuoyuna yönelik çeşitli bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlerde işverenlere veya çalışanlara sosyal güveliğin önemi, kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri, uygulanmakta olan sigorta primi teşvikleri, yapılandırma gibi konulara ilişkin bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

KAYITDIŞI İSTİHDAM VEYA KAYITDIŞI ÇALIŞMA.

Kayıt dışı istihdam, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesidir. Yani sigortasız işçi çalıştırma durumunda olduğu gibi, çalışma sürelerinin veya ödenen ücretlerin eksik bildirilmesi de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir.

Kayıt dışı istihdamın toplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Kayıtdışı istihdam, hem çalışanlar ve işverenler hem de devlet açısından birçok olumsuz etkiye yol açmaktadır. Kayıtlı istihdamın kayıtdışı istihdama oranla hem sigortalılar ve işverenlere hem de devlete daha büyük avantajlar sağladığı yapılan tespitlerden anlaşılmıştır.

Kayıtdışı çalışmanın çalışanlar üzerinde çeşitli olumsuz sonuçları vardır.

✓ Kayıt dışı çalışan işçinin emekli olma hakkı yoktur. Çalışamaz yaşa geldiğinde başkalarının yardımına muhtaç olur.

✓ Herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma gelindiğinde malullük aylığından yararlanılamaz.

✓ Hayatlarını kaybetmeleri durumunda geride kalan eş ve çocuklar ölüm aylığı hakkından yararlanamazlar.

✓ İşsiz kalması durumunda işsizlik sigortasından faydalanamazlar.

✓ Genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda kalabilirler. Hastalık veya analık durumunda kendisi ve ailesi için istenmeyen durumlarla karşılaşma riski yüksektir.

✓ İş kazası ve meslek hastalığına karşı alınması gereken önlemlerden yoksun olarak çalışmak zorunda kalırlar. İş kazası ve meslek hastalığı halinde ise sağlanan haklardan yararlanamama riskleri çok yüksektir.

✓ Ücret ve diğer sosyal haklar konusunda Kanunların sağladığı korumadan yoksun olarak daha kötü şartlarda çalışırlar.

✓ İhbar ve kıdem tazminatından yoksun kalırlar.

✓ Yıllık izin, haftalık izin, doğum izni gibi haklardan faydalanamazlar.

Kayıtdışı işçi çalıştırmanın işverenler yönünden olumsuz sonuçlar doğurur.

✓ Yapılacak denetimler ve tespitler sonucu yüksek tutarlarda idari para cezası uygulanır. Bunun sonucunda işyerinin kapanması riski de vardır.

✓ Kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlere uygulanacak idari para cezaları işverenden işverene ve belgeye göre çeşitlilik gösterir. Örneğin bir yıl bir işçiyi kayıt dışı çalıştırıldığının denetim sonucu anlaşılması halinde idari yaptırımı asgari ücretin 14 katı tutarında idari para cezasıdır.

✓ Ayrıca bu çalışmalara ait primler gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.

✓ Bu işyerlerinin yararlanmakta olduğu sigorta prim teşvikleri durdurulur.

✓ Yaşanacak iş kazası ve meslek hastalıkları karşısında devlete ve işçilere karşı ağır idari ve adli yükümlülükler doğar.

✓ Haksız rekabete neden olur ve piyasa dengesinin bozulmasına zemin hazırlar.

✓ Devlet ve özel sektör tarafından sağlanan teşvikler ile hibe ve kredi avantajlarından faydalanılamaz.

✓ Vergi avantajı sağlayan indirim ve gider yazma gibi avantajlardan yararlanma hakkı yoktur.

✓ İşyerinde çalışanların verimliliği ve motivasyonu azalır.

✓ Ölçek ekonomilerden yararlanılamadığından büyüyemezler, marka oluşturma ve pazarda yer edinme şansları azalır.

Kayıtdışı istihdamın ülke ekonomisine de çok büyük olumsuz etkileri vardır.

✓ Vergi ve prim kaybına, sosyal güvenlik açığına neden olur.

✓ Sosyal güvenlik sisteminde çalışan/emekli dengesinin bozulmasına neden olur.

✓ Primsiz ödemelerin artmasına neden olur.

✓ Gelir dağılımının bozulmasına ve kaynak dağılımında etkinliğin bozulmasına neden olur.

✓ Ekonomide kurumsallaşma eğiliminin azalmasına zemin hazırlar.

✓ Ekonomik verilerin güvenilirliğine zarar verir ve ekonomik kararların öngörülen etkileri yaratmasına engel olur.

Kayıtlı istihdama yönlendirmek için İşverenlere çeşitli teşvikler ve prim destekleri veriliyor.

Ülkemizde istihdamın ve üretimin arttırılması, kayıt dışı istihdamın engellenmesi, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, engelli istihdamının artırılması, genç ve kadınların işgücüne katılımının artırılması gibi amaçlarla işverenlerin ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli oranda ve sürede devletin verdiği Sigorta Prim Teşvikleri var.

Genel olarak uygulanan bu teşviklerden yararlanabilmeleri için işverenlerin sigortasız işçi çalıştırmamak, SGK’ya verilmesi gereken bildirgeleri zamanında vermek, primlerini düzenli ve zamanında ödemek, sahte sigortalı bildiriminde bulunmamak gibi temel yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunun yanında her bir teşvik uygulaması için farklı bazı özel şartlar da söz konusudur. Devlet, teşvikin türüne göre sigorta primi işveren hissesi veya sigortalı hissesi ile birlikte işveren hissesinin tamamına kadarını karşılayarak işverenlerin maliyetleri önemli ölçüde düşürmelerini sağlamaktadır.

Bu teşvikleri sıralamak gerekirse;

-5 Puanlık Prim İndirimi

-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Sigorta Primi Teşviki

-Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin İşverenlere Uygulanan Sigorta Primi Teşviki

-Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik

-İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayan Sigortalıların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

-İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Teşvik

-Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik

-Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinde Uygulanan Teşvik

-Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Prim Teşviki

İlave İstihdam Desteği

Sosyal Hizmetlerden Yararlanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

Genç Girişimci Desteği

4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalılara Yönelik 5 Puanlık İndirim

Asgari Ücret Desteği

Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki

Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği

Sahte Sigortalılık ve Sahte işyeri kavramları.

✓ İşyerlerinde sigortalı olarak bildirilen kişilerin o işyerinde fiilen çalışan kişiler olması gerekir. Bir işyerinde fiilen çalışmadığı halde sigortalı olarak bildirilen kişiler “sahte sigortalı” olarak değerlendirilmektedir.

✓ Fiilen çalışmadığı halde sahte sigortalı olarak bildirilen kişilerin hizmetleri iptal edilmekte, bu kişiler için ödenen primler iade edilmemekte ve SGK tarafından sahte olarak bildirilen sigortalılar için yapılan harcamalar (sağlık harcamaları, ödenekler, gelirler ve aylıklar) faiziyle birlikte geri alınmaktadır.

✓ Gerçekte herhangi bir şekilde mal veya hizmet üretilmemekle birlikte, bazı kişileri sigortalı olarak göstermek için kurulmuş paravan işyerleri “sahte işyeri” olarak değerlendirilmektedir.” (HABER MERKEZİ)

Editör: MD MEDYA GROUP_