Kaymakamlıktan yapılan duyuru şu şekilde;

İstekliler;  Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir. 08 Ağustos 2023 günü mesai saati bitinine kadar Genç İlçe Jandarma Komutanlığına yazılı dilekçe ile şahsen müracaatta bulunacak ve dilekçe ekine istenen belgeler eklenecektir.

GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:

         Güvenlik Korucusu sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; Genç İlçe J.K.lığı sorumluluk alanında bulunan (Yazkonağı, Yeniyazı, Yaydere ve Çaybaşı) Köyüne toplam (40) güvenlik korucusu alımı yapılacaktır. GK’lar ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler. İlçe Jandarma Komutanı GK’ların görevlerini etkin bir biçimde yapmalarını sağlamak ve denetlemekle, mülki idare amiri adına yetkili ve sorumludur. Özlük işlemleri ise, Mülki İdare Amirince yürütülecektir.

C.      MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

         Müracaatlar; 25 Temmuz 2023 ve 08 Ağustos 2023 tarihleri arasında saat:17.00’ye kadar dilekçe ve (E) maddesinde belirtilen belgeler ile Genç İlçe J.K.lığına şahsen başvuru yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ç.      SINAV TARİHLERİ:

  Adaylar, Genç Kaymakamlığınca oluşturulacak Komisyon tarafından 19-21 Ağustos günleri saat: 09.00’da İlçe Jandarma Komutanlığında Fiziki Yeterlilik  Testine tabi tutulacaktır. (Yazkonağı, Yeniyazı, Yaydere ve Çaybaşı) Köyü için belirlenen GK kadro sayısının 2 katı kadar aday fiziki yeterlilik testi sonucuna göre tespit edilerek, Mülakat, Değerlendirme Kriteri ve  (Sözlü) Sınav Komisyonu tarafından mülakata alınacak olup, başarı sıralamasına göre kadro sayısının iki katında bulunan son sıradaki adayla eşit puanı bulunan adaylar da mülakata dâhil edilecektir. Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar 28-29 Ağustos 2023 günü saat: 09.00’da Genç Kaymakamlığı Toplantı Salonunda mülakat (sözlü) sınavına alınacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi ve mülakat (sözlü) sınava katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.

D.      GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Erkek olmak ve Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 25.06.2019 tarihli ve 7179 sayılı Askere Alma Kanunun 42’nci maddesine göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak,
 3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak (alım yapılacak köy veya jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede yeterli sayıda aday bulunmaması halinde bu şart 50 yaş olarak uygulanır),
 4. En az ilkokul mezunu olmak,
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 1. 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
 2. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan karşılanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 3. 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
 4.  Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
 5. Hali hazırda görevlendirileceği köyde veya jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede ikamet etmek,
 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
 7. Siyasi parti üyesi olmamak,
 8. Köy/mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmaması gerekmektedir.
 9. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak,
 10. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisaklı veya irtibatı bulunmamak,
 11. Yapılacak arşiv araştırması olumlu olmak.

E.      MÜRACAATTA İSTENECEK BELGELER:

a.  Başvuru dilekçesi (Genç Kaymakamlık Makamına Hitaben Yazılmış)

b.  Nüfus kimlik kartının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

c.  Diploma sureti.

ç.  Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da  1111 sayılı Kanuna göre muaf olduğuna dair belge. 

d.  Remi Sağlık Kuruluşlarından güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani sağlık sorununun olmadığını gösterir Sağlık Kurul Raporu.

e.  Son bir yıl içerisinde çekilmiş (6) biyometrik fotoğraf.

f.   Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi.

Başvuru sahiplerinin adli sicil belgesi ve görevlendirileceği köy mahallede ikamet ettiklerine dair ikametgah belgesi İlçe J.K.lığı UYAP sisteminden ve adrese dayalı kimlik paylaşım sitesinden alınarak dosyaya eklenecektir.

         (Başvuru Kılavuzu İlanda belirtilen süre dışında Müracaat edenler Müracaatları Geçersiz sayılacaktır.)

         (Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde gerçeğe aykırı - sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem başlatılacaktır.)

F.      FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ:

 1. Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adaylar; 19-21 Ağustos 2023 tarihlerinde saat: 09.00’da Genç İlçe Jandarma Komutanlığında Koşu, Mekik ve Şınav branşlarında Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır. (test esnasında ambulans ve sağlık ekibi alanda hazır bulundurulacaktır).
 2. Fiziki Yeterlilik Testi’nde EK’te bulunan cetvel doğrultusunda puanlama yapılacaktır.
 3. Fiziki Yeterlilik Testi (şınav, mekik, koşu) ortalaması en az 50 puan olacaktır.
 4. Herhangi bir branştan 50’nin altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.
 5. Fiziki Yeterlilik Testini geçen adaylar 22.08.2023 tarihinde Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Genç Kaymakamlığı Hükümet Konağı İlan Panosundan ilan edilecektir.

G.      MÜLAKAT:

         Mülakat 28-29 Ağustos 2023 günü saat: 09.00’ da Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılacaktır. Mülakatta adaylar komisyon tarafından Ek’te yer alan “Değerlendirme Kriterleri” esas alınarak 80 puan üzerinden değerlendirilecektir. Mülakatta başarısız olan adaylar için itiraz başvurusu bulunmamaktadır.

Ğ.      SEÇME VE DEĞERLENDİRME:

 1. Fiziki yeterlilik testi ve mülakat puanı ortalaması adayların genel sıralamasını oluşturacak, komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu görevlendirme işlemleri başlatılacaktır.
 2. Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir.
 3. Alım yapılacak GK sayısı kadar asil ve yarı oranında yedek aday belirlenecektir. Sonuçlar Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Genç Kaymakamlığı Hükümet Konağı ilan panosunda açıklanacaktır.
 4. Yeterli sayıda başarılı GK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi komisyona aittir.
 5. FYDT testi ve mülakat tarihlerinde değişiklik olması durumunda Genç Kaymakamlığı Resmi internet sitesinden, Genç Kaymakamlığı ilan panosundan ve köy muhtarlığından duyurulacak olup, ayrıca adaylara tebliğ edilmeyecektir.

6-  Fiziki yeterlilik değerlendirme testi, spor testi ve mülakatta başarı gösteren adaylar, 442 sayılı Kanun ve 2018/182 sayılı Güvenlik Korucuları Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde alım işlemi Genç Kaymakamlığının teklifi ve Bingöl Valiliğinin onayı ile kesinleşecektir.”

Editör: MD MEDYA GROUP_