Ülke genelinde Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak.

Sağlık Bakanlığı Bingöl’de Temizlik Görevlisi mesleğinde 2 kişiye yönelik “Engelli Sürekli İşçi” alımı için katılımcı başvuruları 15.08.2022 – 19.08.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Açıklamada;

– “18 yaşını tamamlamış, 40 yaşını doldurmamış olmak.

– En az İlköğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.

– Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

– 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

– 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

– Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

– Katılımcılar, noter kurası ile belirlenecektir.

– Noter kurası 06.09.2022 tarihinde çekilecektir.

Başvurular COVİD-19 nedeniyle İŞKUR e-şube, ALO-170 iletişim hattı ve E-Devlet üzerinden alınacaktır” denildi.

Editör: MD MEDYA GROUP_