Bingöl İl Özel İdaresi tarafından hurda malzemeler karşılığı bina yıkım ve hafriyat işi yaptırılacak.

Yayınlanan ilanda yer alan kamu binaları; Karlıova İlçesi Toklular Köyü İlkokulu İle İki Katlı Lojman Binası, Karlıova İlçesi Yiğitler Köyü İlkokulu İle Lojman Binası, Merkez Öğretmenevi Binası, Genç Öğretmenevi Binası.

Bingöl’de Elektrik Kesintisi Olacak Yerler… 19 Nisan Bingöl’de Elektrik Kesintisi Olacak Yerler… 19 Nisan

İŞTE İLANDA YER ALAN BİLGİLER

Karlıova İlçesi Toklular Köyü İlkokulu İle İki Katlı Lojman Binası, Karlıova İlçesi Yiğitler Köyü İlkokulu İle Lojman Binası, Merkez Öğretmenevi Binası, Genç Öğretmenevi Binası.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 28.02.2024 10:00

1-Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yeri belirtilen Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli taşınmazları üzerinde bulunan binaların riskli yapı olması nedeniyle yıkımı yapılacağından, yıkımı yapılacak binaların üzerinde bulunan ve yıkım öncesinde ve yıkım enkazından çıkacak malzemeler karşılığında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Acık Teklif Usulü ile Bingöl İl Özel İdaresi binasında bulunan İl Encümeni Toplantı Salonunda belirtilen gün ve saatte ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekir.
a)Gerçek Kişiler:
•Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ile beraber),
•Noter tasdikli imza beyannamesi,
•Tebliğe esas ikametgâh belgesi
•Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
•Geçici teminatın, İl Özel İdaresinin T.C. Halk Bankası Bingöl Merkez Şubesi’nde bulunan TR 29 0001 2009 6350 0007 0000-04 no’lu hesabına yatırıldığına dair banka makbuzu veya bankaların vereceği süresiz teminat mektubu
• İhale dokümanının(Şartname ve ekleri) satın alındığına dair belge,
• YIKIMI YAPILACAK BİNANIN, YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜNE DAİR YER GÖRDÜ BELGESİ,
b)Tüzel Kişiler:
•Şirketin tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
•Vekil eden kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,
•İhale yılı içinde alınmış Ticaret Sicil Gazetesi veya tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
•Tebliğe esas adres beyanı,
•Geçici teminatın, İl Özel İdaresinin T.C. Halk Bankası Bingöl Merkez Şubesi’nde bulunan TR 29 0001 2009 6350 0007 0000-04 no’lu hesabına yatırıldığına dair banka makbuzu veya bankaların vereceği süresiz teminat mektubu
•İhale dokümanının(Şartname ve ekleri) satın alındığına dair belge,
• Yıkımı yapılacak binanın, yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi,
 c)Ortak Girişimler: Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler,
3-2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde belirtilen kimseler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerinde ihale yapılmış bulunursa ihale bozulacak, sözleşme imzalanmış ise sözleşme feshedilerek varsa teminatı gelir kaydolur.
4-Katılıma ilişkin evraklar, ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna elden verilecek.
5-Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
6-İş bitirme belgesi, yıkım ve enkaz kaldırma işine ait ve tek belgeye dayalı en az muhammen bedelin %50’si tutarında olması gereklidir.(özel sektörden alınması halinde; işe ait sözleşme, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı, işyeri bildirgesi ve sözleşmeye ilişkin faturalar veya bu faturaların örneklerinin noter, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ek olarak sunulmalıdır.) Y1-Y2-Y3 Grubu Yıkım İşleri Müteahhitliği belgesi iş deneyim belgesi olarak kabul edilmeyecek
7-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8-İhaleye ait Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilecek ve 1.500,00 TL. Bedel ile temin edilebilir. Şartname bedeli İl Özel İdarenin T.C. Halk Bankası Bingöl Şubesinde bulunan TR 83 0001 2009 6350 0007 0000-02 no’lu hesabına yatırılacaktır. (istekli firmalar 1 den fazla ihaleye katılım sağladıkları takdirde, her ihale için ayrı ayrı şartname bedeli yatıracaklar)
9- İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE YASAKLI OLMADIĞINI GÖSTEREN, EKAP ÜZERİNDEN ALINMIŞ BELGE
10-İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU VE KESİNLEŞMİŞ VERGİ BORCU OLMADIĞINA İLİŞKİN BELGE
9-İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Editör: MD MEDYA GROUP_